Prohlášení o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů
Společnost CENTRUM CHODOV, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 24206377, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17833 (dále jen „Správce“), jako správce osobních údajů, Vás tímto informuje o zpracování osobních údajů a o právech s tím souvisejících.
Kontaktní údaje Správce jsou následující: CENTRUM CHODOV, Roztylská 2321/19, Praha 4 148 00, adresa elektronické pošty infocch@urw.com. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Tímto prohlášením se řídí zpracování osobních údajů Správcem, které od Vás Správce obdržel v souvislosti s uzavřením a plněním nájemní smlouvy ohledně nájmu prostor sloužících k podnikání v obchodním centru CENTRUM CHODOV, která byla sjednána mezi Správcem, jako pronajímatelem, a Vámi, jako nájemcem, anebo jiné smlouvy, kterou jste uzavřel se Správcem jako jeho dodavatel v souvislosti s předmětem podnikání Správce (dále jen „Předmětná smlouva“).

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Pokud jste před uzavřením Předmětné smlouvy anebo v rámci plnění takové Předmětné smlouvy jako nájemce anebo dodavatel, který je zároveň subjektem údajů (fyzickou osobou) ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „GDPR“), poskytl Správci své osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, společnost, pozice, telefon, e-mail a další informace týkající se Vašeho zaměstnání (dále jen „Osobní údaje“), pak bude Správce takové Osobní údaje zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění Předmětné smlouvy a v souladu s podmínkami stanovenými v tomto prohlášení.

3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Osobních údajů je plnění Předmětné smlouvy. Poskytnutí Osobních údajů je nutný požadavek pro uzavření a plnění Předmětné smlouvy a bez poskytnutí Osobních údajů není možné Předmětnou smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce plnit.
Zákonným důvodem zpracování Osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro plnění Předmětné smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Ze strany Správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Předmětné smlouvy a dále po dobu nezbytnou (i) pro účely uplatnění práv z Předmětné smlouvy kteroukoli smluvní stranou po skončení Předmětné smlouvy (tj. po dobu běhu oprávněných zájmů Správce pro výkon, obhajobu a uplatnění vlastních nároků vyplývajících z Předmětné smlouvy), příp. (ii) pro účely archivování podle obecně závazných právních předpisů (zejména pak daňových a účetních předpisů), nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Kategorie příjemců osobních údajů
Dalšími příjemci Osobních údajů budou společnost Unibail-Rodamco Česká Republika s.r.o., IČO: 438 73 464, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 388/1, PSČ: 110 00, spisová značka: C 5217 vedená u Městského soudu v Praze, a dále společnost Unibail Management S.A.S., se sídlem na adrese 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paříž, Francie, zapsaná v Rejstříku obchodu a společností v Paříži pod č. 414878389. Správce nemá v úmyslu Osobní údaje předat mimo území Evropské unie.

6. Vaše práva
Máte právo požadovat po Správci opravu nepřesných Osobních údajů, které se Vás týkají, anebo doplnění neúplných Osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů (zejména v případě, pokud popíráte přesnost zpracovávaných Osobních údajů, zpracování Osobních údajů je protiprávní, Správce již Osobní údaje nepotřebuje, vznesl jste námitku proti zpracování), vznést námitku či stížnost proti zpracování Osobních údajů, požadovat přenesení Osobních údajů, požadovat přístup k Osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů, právo na výmaz a další případná práva stanovená v obecně závazných právních předpisech.
Máte dále právo podat stížnost týkající se zpracování Osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z obecně závazných právních předpisů k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Zpracování osobních údajů ve vztahu k Vašim kontaktním osobám
Pokud nejste subjektem osobních údajů (fyzická osoba) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR a/nebo pokud jste poskytl Správci před uzavřením Předmětné smlouvy anebo v rámci plnění Předmětné smlouvy osobní údaje členů svých orgánů, svých zaměstnanců a/nebo jiných kontaktních osob (dále jen „Kontaktní osoby“) v rozsahu jméno, příjmení, společnost, pozice, telefon, e-mail, které jsou nezbytné pro plnění Předmětné smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace mezi smluvními stranami Předmětné smlouvy, prohlašujete a Správci zaručujete, že vůči těmto Kontaktním osobám jste splnil veškeré povinnosti stanovené v GDPR a zároveň splnil za Správce veškeré informační povinnosti Správce (zejména tedy Kontaktním osobám poskytl výše uvedené informace o identitě Správce, účelu zpracování a předávání těchto osobních údajů Správci, možnosti uplatňování práv subjektů osobních údajů, dobu zpracování a další informace vyžadované v čl. 14 GDPR) tak, aby Správce mohl tyto osobní údaje zpracovávat pro výše uvedené účely. Správce bude zpracovávat pouze osobní údaje Kontaktních osob, které mu poskytnete. Zpracování osobních údajů Kontaktních osob probíhá na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je zajištění nepřerušovaného provozu obchodního centra CENTRUM CHODOV v jeho běžných otevíracích hodinách, včetně víkendů a dnů pracovního klidu (zejména odstraňování havárií a závad v prostorách tohoto obchodního centra co nejdříve po zjištění takových havárií a závad, zajištění bezpečnosti pracovníků a návštěvníků tohoto obchodního centra, předcházení vzniku škod na majetku nájemců, dodavatelů a dalších osob a minimalizace rozsahu již vzniklých škod, oznamování neplánovaného uzavření tohoto obchodního centra nebo jeho části z důvodu události vyšší moci, operativní koordinace zábavných a jiných akcí pořádaných v tomto obchodním centru), a to pro výše uvedené účely, případně pak pro účely uplatnění, výkonu či obhajoby práv Správce vyplývajících z Předmětné smlouvy či pro splnění právních povinností, a to po dobu uvedenou výše pro zpracování Osobních údajů. Zavazujete se dále Správci splnění takových podmínek na jeho výzvu doložit, eventuálně jej neprodleně informovat o tom, že nejsou splněny podmínky pro takové zpracování. Případné zpracování osobních údajů Kontaktních osob se bude řídit podmínkami stanovenými výše v tomto prohlášení.
Můžete a/nebo Kontaktní osoby mnohou svá práva uplatňovat na adrese infocch@urw.com, a to prostřednictvím e-mailu, případně po předchozí dohodě na kontaktní adrese Správce.
Tento dokument může být pravidelně aktualizován.

Poslední aktualizace ze dne 18.5.2018
Nahoru